Právnická osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie:

Názov a sídlo:      LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava
IČO:                      48 121 347
Číslo oprávnenia: VVZ–0144/15-01.1

Druh a rozsah výchovnej a vzdelávacej aktivity:

Skupina 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky

01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

A. Oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
Rozsah: 3 hodiny

B. Opakované oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
Rozsah: 3 hodiny

Odborný zástupca: Mária Livoncová

Školitelia: zo zoznamu školiteľov schválených Národným inšpektorátom práce

Po odsúhlasení obchodných podmienok kliknutím na tlačítko "Registrácia" sa zobrazí registračný formulár. V tomto formulári zamestnávateľ vyplňuje všetky potrebné údaje o zamestnávateľovi a zamestnancovi, ktoré sú potrebné pre aplikáciu e-learningu pri výchove a vzdelávaní zamestnancov BOZP. Po jeho vyplnení budú každému zamestnancovi poslané údaje (meno a heslo) pre vstup do systému.

Obchodné podmienky

Jednotná cena elearningového kurzu BOZP je stanovená na
5,- EUR/zamestnanec + DPH. Až po uhradení ceny za kurz budú poslané prístupové dáta.

Neplatí to pre zmluvných partnerov spoločnosti LIVONEC SK, s.r.o., ktorí majú podmienky poskytovania vzdelávania na úseku BOZP dohodnuté v zmluve – v takom prípade je potrebné túto skutočnosť uviezť v Registračnom formulári nižšie + konkretizovať pobočku spoločnosti LIVONEC SK, s.r.o., s ktorou boli podmienky dohodnuté.