Požiarne uzávery

Všetky naše pobočky zabezpečia podľa Vašich požiadaviek

Podľa §5 písm.a) zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi je každá právnická osoba a podnikateľ povinný obstarávať, inštalovať a udržiavať v akcieschopnom stave vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, medzi ktoré podľa §2 ods.1, písm.b) zákona č.314/2001 Z.z. patria požiarne uzávery. Požiarny uzáver je podľa §45 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, konštrukčný prvok zabudovaný v požiarnej deliacej konštrukcii alebo v inej konštrukcii, ktorý bráni šíreniu požiaru. Vlastnosti požiarnych uzáverov z hľadiska požiarnej bezpečnosti a podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarnych uzáverov ustanovuje vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z.

Dodávku a inštaláciu nových požiarnych uzáverov

Spracovanie sprievodnej dokumentácie k požiarnym uzáverom

Servis, pravidelnú kontrolu, preventívnu údržbu a prehliadku všetkých druhov požiarnych uzáverov

Na základe požiadavky zákazníka vykonáme, dodávku, inštaláciu vrátane stavebných prác, označenie, spracovanie sprievodnej dokumentácie, servis, pravidelnú kontrolu, preventívnuúdržbu a prehliadku všetkých druhov požiarnych uzáverov, montáž samozatváračov atď.

Naši servisní technici majú k dispozícii dostatok náhradných dielov a súčastí, takže súčasťou každej kontroly môže byť aj odstránenie zistených nedostatkov.

Medzi najžiadanejšie súčasti požiarnych uzáverov patria napr. speňovacie pásky na požiarne dvere, vhodné druhy samozatváračov, tepelné poistky požiarnych klapiek, ktorých máme dostatok na skladoch jednotlivých pobočiek.

Pri zadávaní objednávky na dodávku a inštaláciu nových požiarnych uzáverov musia byť špecifikované základné parametre, ktoré vychádza z projektu posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavebného objektu špecialistom požiarnej ochrany:
typ požiarneho uzáveru – EI, EW, resp. S
požiarna odolnosť – určená v minútach
druh konštrukčných prvkov – D1, D2, resp. D3.

Ak sú známe tieto parametre, navrhneme Vám vhodné konkrétne prevedenie príslušného požiarneho uzáveru.

Pri Vašom rozhodovaní o konkrétnom riešení príslušnej konštrukcie Vám radi poradíme aj v spolupráci so zástupcami výrobcov, resp. spracujeme Vám ponuku na montáž a aplikáciu jednotlivých produktov.

Ak chcete využiť túto možnosť, vyplňte a odošlite nasledujúci kontaktný formulár.

Bude Vás kontaktovať náš kompetentný pracovník, ktorý Vám navrhne príslušné riešenie, resp. spracuje ponuku.