Požiarne vodovody

Všetky naše pobočky zabezpečia podľa Vašich požiadaviek

Z platnej legislatívy:
§5 písm.a) zákona č.314/2001 z.z. o ochrane pred požiarmi: „Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave.“
Za udržiavanie v akcieschopnostave sa rozumie okrem iného vykonávanie pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov.

Dodávku a inštaláciu nových hasiacich prístrojov

Kontrolu a opravu hasiacich prístrojov

Označenie stanovíšť hasiacich prístrojov

Posúdenie množstva, typov a umiestnenia hasiacich prístrojov v príslušnom objekte špecialistom PO

Ponuka hydrantov a príslušenstva
  • Hydrantové systémy s plochou hadicou - C-52, D-25
  • Hydrantové systémy s tvarovo stálou hadicou
  • Príslušenstvo k nástenným hydrantom

    Hadice, prúdnice, spojky, skrine, ventily

  • Označenie nástenných hydrantov

    Piktogram označenia stanovišťa hadicového zariadenia podľa nariadenia vlády č.444/2001 Z.z.
    Označenie parametrov hydrantu a návod na obsluhu podľa §13 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z.

V skladoch jednotlivých pobočiek máme na predaj k dispozícii dostatočné množstvo a sortiment hadicových zariadení – hydrantových systémov a ich súčastí – hadice, prúdnice, spojky, skrine, ventily, vonkajších hydrantov s príslušenstvom.

Na základe dohody zabezpečíme dovoz, prípadne inštaláciu tovaru na zákazníkom určené miesto.

Ak Vás naša ponuka zaujala a máte záujem o hasiace prístroje, kontaktujte našu najbližšiu pobočku alebo vyplňte a odošlite žiadosť o cenovú ponuku. Bude Vás kontaktovať náš najbližší referent, ktorý Vám podľa množstva spracuje cenovú ponuku s prípadnými zľavami, resp. vysvetlí ďalšie detaily.

Kontrola a SERVIS HYDRANTOV

Každá naša pobočka na základe objednávky zabezpečí kontrolu a servis zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov.
Podľa §15ods.2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. musí každá právnicka a fyzická osoba zabezpečiť najmenej raz za 12 mesiacov kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov v rozsahu:

funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,

Pred uvedením zariadení do užívania sa rozsah kontroly rozširuje o kontrolu:
realizácie zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,
funkčnosi všetkých druhov ochrany potrubí.

Na základe požiadavky zákazníka vykonávame tlakové skúšky hadíc.

Všetky kontrolované hadicové zariadenia, hydranty budú na základe dohody so zákazníkom označené štítkom s parametrami podľa §13 ods.3 citovanej vyhlášky a návodom na obsluhu.

Priamo pri kontrole môžeme odstrániť všetky zistené nedostatky, tj. doplniť výbavu, vymeniť resp. pretesniť ventily.

O každej kontrole bude vyhotovený záznam podľa §15 ods.3 citovanej vyhlášky, ktorý je súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi.

Ponúkame Vám výmenu klasických plechových dvierok hydrantov za presklené, ktoré je možné uzamknúť.

Tlakové skúšky požiarnych hadíc

§14ods.4 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z.:“Požiarne hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach, sa skúšajú na funkčnosť tlakovou skúškou podľa STN 92 0801 Tlakové skúšky požiarnych hadíc“.


Na každej našej pobočke vykonávame tlakové skúšky požiarnych hadíc nasledujúcimi spôsobmi:
hydraulická tlaková skúška požiarnej hadice postupom podľa STN 92 0801
jej následné sušenie horúcim vzduchom v typizovanom jednoúčelovom zariadení, kde vzduch zohrieva elektrický prúd,
stočenie hadice,
vystavenie protokolu podľa prílohy A k STN 92 0801 o výsledku tlakovej skúšky

Po dohode so zákazníkom môžeme vykonať demontáž hadice a po vykonaní tlakovej skúšky opätovnú montáž priamo v hydrantovej skrini.

V prípade priania zákazníka môžeme na dobu potrebnú na vykonanie tlakovej skúšky zapožičať hadice rovnakého typu, aby hadicové zariadenia ostali funkčné.
Cena za vykonanie tlakových skúšok bude závisieť od dohodnutého spôsobu vykonania tlakovej skúšky a od počtu hadíc.


Ak máte záujem o tlakové skúšky požiarnych hadíc, vyplňte a odošlite nasledujúci formulár. Na základe tohto formuláru Vás bude kontaktovať náš najbližší referent, ktorý Vám spracuje cenovú ponuku, resp. vysvetlí konkrétne detaily.