Popis systému e-learning BOZP

E-learning – forma výučby s využitím výpočtovej techniky je moderná forma vzdelávania.

Ako alternatíva k vyučovacej hodine je e-learning vhodný pre všeobecnú a legislatívnu časť oboznamovania zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

Systém je spracovaný na nasledujúce konkrétne druhy vzdelávania:

Oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Opakované oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

 

Komunikačné prostredie

Systém využíva interaktívne komunikačné prostredie server-client aplikácii.Ako klient je využívaný internetový prehliadač (podporované su posledné verzie prehliadačov GOOGLE CHROME, INTERNET Explorer, Mozilla Firefox ).Ako server je použitý OS Linux Debian s technológiou LAMP.

 

Registrácia

Po dohodnutí obchodných podmienok zamestnávateľ zaregistruje každého zamestnanca (účastníka) prostredníctvom registračného formuláru.

Zamestnávateľ zadá:

– druh vzdelávania (vstupné, resp. opakované, vedúcich zamestnancov, resp. zamestnancov),
– údaje o zamestnávateľovi,- údaje o zamestnancovi (účastníkovi oboznamovania),
– určí trojčlennú skúšobnú komisiu (predseda a 2 členovia).

Administrátor spoločnosti LIVONEC SK, s.r.o. po kontrole kompletnosti údajov pridelí zamestnancovi školiteľa a pošle na uvedenú e-mailovú adresu prihlasovacie údaje do systému: meno a heslo.

Priebeh vzdelávania

Po úspešnom vstupe do systému zadaním obdržaných prihlasovacích údajov účastník môže absolvovať jednotlivé témy vzdelávania,

Každá téma z učebnej osnovy má predpísaný obsah a časový rozsah.

Systém neumožní prejsť na ďalšiu tému pred uplynutím predpísaného časového rozsahu danej témy – plynúci čas pre danú tému sa zobrazuje v pravej časti obrazovky.

Po absolvovaní každej témy systém vygeneruje kontrolné otázky. Účastník si môže skonfrontovať nadobudnuté vedomosti – systém mu predloží aj správne odpovede.

V prípade potreby konzultácie môže účastník kontaktovať školiteľa – kontakt v pravej časti obrazovky.

Všeobecné požiadavky

Zákon NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene a doplnení niektorých predpisov
Zákonník práce č.311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č.  125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
Zákon NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobitné požiadavky

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov                                  
NV SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a požívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov /OOPP/      
NV SR č.392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov                                                                                     
NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych a bezpečnostných požiadavkách na pracovisko
NV SR č.387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci    
Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacím, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia                                                                     
Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
Zákon č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
Zákon NR SR č. 462/2007 Z.z.o organizácii pracovného času v doprave
Vyhláška MPSVaR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov
NV SR č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí                                                                                                 
Vyhláška SÚBP a SBÚ č.93/1985 Zb. o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály
Vyhláška MPSVaR SR č. 45/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezp. a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci
Vyhláška MPSVaR SR č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení
NV SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci – informatívne oboznámenie
NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami  súvisiacimi s expozíciou chemickým  faktorom pri práci – informatívne oboznámenie
NV SR č. 83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci – informatívne oboznámenie
NV SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami    
NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami                                                                                                                 
NV SR č.253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pre rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci  – informatívne oboznámenie 
NV SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku – informatívne oboznámenie
NV SR č. 416/2005 Z.z. o min. zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciami – informatívne oboznámenie
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
NV SR č.286/2004 Z.z. zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov                                    
NV SR č.272/2004 Z.z. zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca 9.mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca 9.mes.po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní  týchto žien                                                                                                                                   
Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácií prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií – informatívne oboznámenie – úlohy zabezpečuje PZS                                                                                                      
Vyhláška  MPSVaR č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Po absolvovaní poslednej témy učebnej osnovy bude mať účastník časový priestor min 35 minút, resp. pri opakovanom oboznamovaní min 25 minút na oboznámenie sa so špecifickými normami pre jeho konkrétne pracovisko a profesiu a s internými predpismi a smernicami: vnútorné predpisy a pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľom, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy podľa charakteru vykonávanej práce, poznatky o pracovnej úrazovosti a chorobách z povolania a iné poznatky podľa charakteru vykonávanej práce.

Po tomto oboznámení bude nasledovať záverečné overenie vedomostí – skúšobným testom pred skúšobnou komisiou.

Skúšobný test sa bude vykonávať na PC online – bude pozostávať z 35 po sebe nasledujúcich otázok, ktoré vygeneruje systém. Na úspešné overenie vedomostí písomnou skúškou je potrebných najmenej 75 % správnych odpovedí. Úlohou komisie je osobne dohliadať na priebeh testu.

Úspešnosť testu vyhodnotí systém po odkliknutí poslednej odpovede.

Po absolvovaní overenia vedomostí  systém vygeneruje záznam v .pdf, ktorý overia členovia komisie a potvrdí účastník a  jeho nadriadený.