Činnosť technika PO

Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi.

Jedná sa o tieto činnosti:
určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách,
vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
prípravu, organizáciu a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch mandanta,
vykonávanie odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok a školenia novoprijatých a ostatných zamestnancov, zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase a vedúcich zamestnancov.

V prípade, že zákazník má záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto činnosti vykonávame na základe mandátnej zmluvy, v ktorej preberáme na seba zodpovednosť za nedostatky zistené orgánmi štátnej správy. Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenia ochrany pred požiarmi.

V prípade, že zákazník nemá záujem o dlhodobú spoluprácu, na základe jednorázovej objednávky spracujeme dokumentáciu o ochrane pred požiarmi pre príslušný objekt, vykonáme školenie o ochrane pred požiarmi atď. 

Pri všetkých týchto činnostiach je prednosťou vysoká odbornosť našich zamestnancov, ktorí sledujú časté zmeny zákonov, vyhlášok a predpisov a konzultujú ich s konrolnými orgánmi štatnej správy.

Ak Vás naša ponuka oslovila a máte záujem o niektoré z predstavených služieb, kontaktujte našu najbližšiu pobočku alebo vyplňte nasledujúci formulár. Po jeho odoslaní Vás bude kontaktovať náš najbližší referent, ktorý s Vami dohodne všetky detaily.