Činnosť špecialistu PO

Ponúkame vypracovanie požiarnych projektov – posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov špecialistom požiarnej ochrany, ktoré sú vyžadované orgánmi štátnej správy pri schvaľovaní dokumentácie každej novostavby a pri každej zmene využitia stavebného objektu.

Pri navrhovaní konkrétneho riešenia je našou snahou, aby výsledkom bolo riešenie, pri ktorom sú dodržané všetky podmienky protipožiarnej bezpečnosti, ale zároveň, aby toto riešenie zohľadnovalo aj ekonomické možnosti investora.

Po dohode so zákazníkom skonzultujeme príslušný projekt a naše riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany stavebného objektu s orgánom štátneho požiarneho dozoru, ktorý bude príslušný projekt posudzovať tak, aby výsledkom našej činnosti bolo riešenie akceptovateľné pre všetky zainteresované strany.

V jestvujúcich stavbách na základe dohody so zákazníkom môže prepočítať a posúdiť:

  • typy, monžstvo a druhy hasiacich prístrojov v príslušnom objekte,
  • nutnosť vybavenia objektu požiarnymi uzávermi,
  • nutnosť elektrickej požiarnej signalizácie,
  • ine skutočnosti, od ktorých závisí ekonomická náročnosť prevádzkovania objektu.

Výsledkom môže byť možnosť zredukovania nákladov na zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti objektu pri dodržaní všetkých platných predpisov.

Pri všetkých týchto činnostiach je prednosťou vysoká odbornosť našich zamestnancov, ktorí sledujú časté zmeny zákonov, vyhlášok a predpisov a konzultujú ich s konrolnými orgánmi štatnej správy.

Ak Vás naša ponuka oslovila a máte záujem o niektoré z predstavených služieb, kontaktujte našu najbližšiu pobočku alebo vyplňte nasledujúci formulár. Po jeho odoslaní Vás bude kontaktovať náš najbližší referent, ktorý s Vami dohodne všetky detaily.