Výchova a vzdelávanie na úseku BOZP

Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej výchovy všetkých zamestnancov bola BOZP a prevencia rizík.

Máme spracovaný projekt vzdelávania, na základe ktorého nám bolo vydané oprávnenie. Podľa tohto projektu vzdelávania zabezpečujeme pre našich klientov:

  • vypracovanie plánu školení z oblasti BOZP,
  • vstupné a periodické školenia vedúcich zamestnancov a zamestnancov z predpisov BOZP podľa schváleného projektu vzdelávania,
  • vedenie evidencie školení z oblasti BOZP,

Poskytované formy a metódy vzdelávania :
a)     Prezenčná forma
·          výkladovo-ilustratívne metódy  (prednáška, výklad, vysvetľovanie),
·          dialogické metódy (heuristický rozhovor, rozhovor poslucháčov, diskusia),
·          participačné problémové metódy (brainstorming, prípadové štúdie, simulačné hry).
b)     Elektronická audiovizuálna forma komunikácie
Využitie tých istých metódy ako pri prezenčnej forme závisí od technických možností poslucháčov a kvality pripojenia.
c)      E-learning

Výkladovo-ilustratívne metódy sú najčastejšie používané metódy. Ich výhodou je možnosť sprostredkovať v pomerne krátkom čase širokému okruhu poslucháčov veľké množstvo informácií aj v takom prípade, keď sa poslucháči s prednášanou problematikou ešte nestretli. Pri príprave prednášky je potrebné brať so úvahy požiadavky psychohygieny, nepreťažovať poslucháčov prebytočnými informáciami, nesystematickým a náhodným usporiadaním poznatkov, jednotvárnym priebehom a veľkým časovým rozsahom. Pozornosť dospelého poslucháča je obmedzená na 20 až 25 minút. Je vhodné kombinovať monológ s dialógom. Prednáška alebo výklad je vhodná metóda hlavne pri realizácii vstupného školenia z BOZP.

Dialogické metódy pomocou otázok a odpovedí riešia alebo objasňujú určitý problém alebo jav. Na rozdiel od prednášky, kde odovzdávame vedomosti, pri týchto metódach kladieme dôraz skôr na pochopenie problematiky ako na jej zapamätanie. Je to vysoko účinná a zároveň veľmi náročná metóda vhodná najmä pre opakované školenia. Od lektora vyžaduje prípravu – vytýčenie cieľa, ktorý chce dosiahnuť, aj to, ako to chce dosiahnuť t.j. vypracovanie osnovy rozhovoru. Ďalej sa predpokladá, že všetci účastníci rozhovoru majú už pred jeho začatím určitú úroveň vstupných vedomostí. Usmernený heuristický rozhovor pripúšťa aj krátky výklad, ak vedomosti účastníkov nepostačujú na vyriešenie nejakého problému.

Participačné problémové metódy sú moderné metódy vhodné pre vedúcich zamestnancov a ich tematika vychádza z každodennej praxe. Rozvíjajú samostatnosť a pohotovosť pri reagovaní na jednotlivé situácie, podporujú asertívne konanie a tvorivosť.

Elektronická audiovizuálna komunikácia – jednotlivé horepopísané metódy vzdelávania môžu byť na základe požiadavky zákazníka a podľa jeho technických možností realizované prostredníctvom videokonferencie, videohovoru a pod prostredníctvom softvéru na audiovizuálnu komunikáciu (MS Teams, Zoom a pod.). Pri tejto forme dochádza k priamej komunikácii lektora s poslucháčmi využitím príslušného komunikačného prostredia.

E-learning – alternatíva pre legislatívnu časť oboznamovania a opakovaného oboznamovania zamestnancov a vedúcich zamestnancov. Výuka prebieha formou on-line kurzu s využitím výpočtovej techniky a internetu. V prípade nejasností je možnosť konzultácie s lektorom.